Funkcionalni fizioterapeutski testovi

U fizioterapeutskim procedurama posebno mesto zauzima metod dijagnostike  kod  osoba sa bolnom i ograničenom pokretljivošću aficiranih zglobova, mišića i nerava na kičmenom stubu, gornjim i donjim eketrmiteta.

Ovaj koncept podrazumeva korišćenje veštine ispitivanja za individualnu procenu problematike pokretljivosti pacijenta, prepoznatljivo ispitivanje i testovi za procenu stepena i nivoa oštećenja, prepoznatljive tehnike mobilizacije i manipulacije, veštine za prepoznavanje kada manipulativne tehnike nisu efikasne i kada su druge medicinske i FT tehnike potrebne, veštine procene za monitoring i stalno praćenje efekta tretmana u rešavanju bola i mobilnosti, funkcionalnu rehabilitaciju i vežbe za pomoć u povratak optimalnom nivou aktivnosti. Glavna delatnost koncepta je Ispitivanje, tretman & procena uz pomoć pasivnog pokreta.

U primeni ovog koncepta važno je poštovati redosled po kome se vrši procena pacijenta, zatim je važno posedovanje sposobnosti za kliničko rezonovanje, postavljanje hipoteza i izbora i primene odgvorajućih manulenih tehnika.

U ispitivanju pacijenta najpre se uzimaju anamnestički podaci, a zatim sledi analitička procena koja podrazumeva opservaciju, rasuđivanje i refleksiju. Od procena koristi se inicijalna, ponovna, procena uz tretman, retrospetkivna i prospektivna i finalna procena. U okviru ovih procena uzimaju se anamnestički podaci, posmatraju se i prate simptomi, a neki podaci se grafički ucrtavaju na dijagramu i  bodi čartu.

Tako, kada je u pitanju procena  potrebno je observirati ponašanje simptoma, istoriju i postaviti specijalna pitanja. Fizikalni pregled podrazumeva nekoliko koraka, a to su: opservacija, palpacija, testiranje aktivnog pokreta, aktivnog pokreta sa nadpritiskom, ispitivanje pasivnog fiziološkog pokreta, ispitivanje pasivnog akcesornog pokreta, neurološko ispitivanje, neurodinamsko ispitivanje i ispitivanje susednih struktura.  Nakon toga postavljaju se hipoteze iza čega sledi izbor tehnika za tretman. Primena testova za ispitivanje funkcionalnosti  se razlikuje od klasičnog pristupa u fizioterapiji po tome što se afektirani deo ne posmatra kao ceo segment već je podeljen na segmente te se svaki segment posebno testira.


Predavači: dr Marija Trajkov, prof. strukovnih studija; Nina Lačanski, master sportske medicine i fizikoterapije; Aleksandra Đorđević, viši fizioterapeut; Jasmina Krivokuća, strukovni fizioterapeut; Nina Pantić, strukovni fizioterapeut; Branko Vorkapić, specijalista strukovni fizioterapeut

Simpozijum je akreditovan odlukom Zdravstvenog saveta Srbije pod brojem D-1-400/19 kao nacionalni simpozijum za fizioterapeute, radne terapeute, medicinske sestre. Predavaču donosi 8 bodova, a pasivnom učesniku 4 boda. Broj mesta: 200

Za članove Fas-a Simpozijum je besplatan, a ostali plaćaju kotizaciju u iznosu od 800 din.

Upišite se za novosti

Loading