OPŠTE NAPOMENE

Svi sažeci moraju biti poslati online (elektronski) na kongres2022@fasserbia.com ili prijavom na LINK pre 31. maja 2022. godine.

Prihvaćeni sažeci će biti stavljeni u elektrinsku Knjigu sažetaka (apstrakata) koju će dobiti svaki učesnik.

Sažetak mora biti napisan na jednom od sledećih jezika: srpskom, crnogorskom, bosanskom, hrvatskom  ili engleskom jeziku.

Apstrakti koji su poslati nakon 31. 5. 2022, kao i oni koji su poslati faksom ili poštom, ili oni koji nisu struktuirani prema uputstvu za pisanje sažetaka, neće biti razmatrani.

Ukoliko prijavljujete više od jednog rada, sažeci se moraju poslati odvojeno.

Organizatori neće prihvatiti odgovornost za sažetke koji nisu poslati prema uputstvu za pisanje sažetaka.

Svaki sažetak će biti recenziran, klasifikovan i prihvaćen ili odbijen od strane Stručnog Odbora Kongresa. Za tačnost podataka u prijavljenom sažetku, odgovaraju autori.

Stručni odbor Kongresa zadržava pravo da odluči o vrsti prezentacije prihvaćenog sažetka, odnosno da li će biti prezentovan usmeno ili kao poster prezentacija. Odluka Stručnog Odbora je konačna.


UPUTSTVO ZA PISANJE SAŽETKA

Izaberite tip sažetka

Originalni i stručni rad: sažetak sadrži uvod, cilj, materijal i metode, rezultati i zaključak

Podrazumeva rad u kome se objavljuju rezultati sopstvenih istraživanja pojedinca ili tima.

Pregledni rad: sažetak sadrži uvod, cilj, razradu i zaključak.

Predstavlja originalan, detaljan i kritički prikaz istraživačkog problema ili područja u kome je autor već ostvario određeni doprinos, obično nema koautora sem ako se ne iznose  zajednički rezultati od izuzetnog stručnog i naučnog značaja.

Prikaz slučaja: sažetak sadrži uvod, cilj, prikaz slučaja i zaključak.

Slučaj vredan publikovanja i prezentovanja je ekstremno redak slučaj, potom onaj koji ima neobičnu evoluciju, kod koga je primenjen novi ili inovativan način lečenja i sl.

Priprema teksta

Pismo: latinica, jednostruki prored, font Times New Roman, normal, veličina 12, obostrano poravnanje.

Sažetak mora biti napisan prema uputstvu Organizatora.

Formular za online slanje sažetka možete naći OVDE

Maksimalna dužina sažetka : 500 reči.

Sažetak mora biti napisan na nekom od sledećih jezika: srpskom, crnogorskom, bosanskom, hrvatskom ili engleskom jeziku.

Struktura sažetka

Naslov sažetka mora biti pisan velikim slovima i boldovan; maksimalni broj reči u naslovu: 20

Autori: napisati u sledećem formatu – prezime i prvo slovo imena za svakog autora ( npr. Petrović P. ); ime autora koji prezentuje rad boldovati; afilijacije napisati redosledom kako su navedena imena. Ukoliko autori dolaze iz različitih institucija, pored imena obeležiti broj (superscript), a potom navesti ime institucije.


Primer:

Petrović P.1, Marković M.2

1 Klinički centar Vojvodine, Klinika za medicinsku rehabilitaciju, Novi Sad,  Srbija;

2 Specijalna bolnica za reumatske bolesti, Novi Sad, Srbija

Napomena: iz ovako poslatog teksta, jasno se vidi da je dotični Petrović P. prezentujući autor

Struktura sažetka se sastoji iz pet glavnih delova: Uvod, Cilj, Materijal i metode,  Rezultati  i  Zaključak. Izuzetak su prikaz slučaja ili pregledni rad ( videti Izaberite tip sažetka )

Tekst sažetka mora biti napisan malim slovima, osim na mestima gde je neophodno korišćenje velikih slova. Izbegavajte skraćenice gde god je to moguće ili, ako je neophodno, pre nego što „uvedete“ skraćenicu, objasnite njeno značenje.

U sažetku nemojte koristiti tabele, slike i grafikone

Rok za slanje sažetaka : 31. maj 2022.

Upišite se za novosti

Loading