Statut FAS-a

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim statutom se utvrđuje:

 • Naziv i sedište
 • Područje na kojem Fizioterapeutska asocijacija Srbije deluje
 • Zastupanje
 • Ciljevi
 • Delatnosti kojima se ostvaruju ciljevi
 • Ostvarivanje javnosti/transparentnosti rada
 • Članstvo i članarina
 • Prava, obaveze i odgovornosti članova
 • Unutrašnja organizacija
 • Tela Fizioterapeutske asocijacije Srbije, njihov sastav, ovlašćenja, način odlučivanja, uslovi i način izbora i opoziva, trajanje mandata, odgovornosti članova
 • Imovina i način raspolaganja mogućom dobiti
 • Način sticanja imovine
 • Prestanak rada, te postupak s imovinom u slučaju prestanka rada

Član 2.

Naziv udruženja je, Fizioterapeutska asocijacija Srbije (u daljem tekstu FAS).

Engleski naziv udruženja, a za potrebe međunarodnog predstavljanja i delovanja je “Physiotherapy association of Serbia“, a njen oblik skraćenog naziva je (PAS).

Sedište FAS-a je :

Bulevar kralja Aleksandra 34, 11 000 Beograd.

Član 3.

FAS ima svojstvo pravnog lica.

FAS je dobrovoljna, nevladina, neprofitna, nestranačka organizacija.

​​

Član 4.

FAS je strukovna organizacija za promociju i unapređenje fizioterapije na području Republike Srbije.

Član 5.

FAS, ima pečat okruglog oblika, ispisanog na srpskom jeziku. U središtu pečata se nalazi skraćeni naziv Fizioterapeutske asocijacije Srbije, ispisan velikim slovima ćiriličnim pismom (FAS). Na obodu, ćiriličnim pismom piše Fizioterapeutska asocijacija Srbije.

Član 6.

FAS obavlja svoju delatnost na području Republike Srbije.

Član 7.

FAS se može sa srodnim udruženjima, asocijacijama i savezima u zemlji i inostranstvu povezivati na osnovu zajedničkih interesa i programa.

Član 8.

FAS se bez odluke Skupštine ne može, niti sme pripajati niti sme preneti imovinu drugom udruženju/asocijaciji/savezu, a u skladu sa odredbama Zakona o udruženjima Republike Srbije.

Član 9.

U skladu sa Zakonom o udruženjima Republike Srbije, FAS može dozvoliti pripajanje ili se pripojiti jednom ili više udruženja/asocijacije/saveza. Predlog o tome donose Upravni odbori FAS-a i udruženja/asocijacije/saveza sa kojim se želi izvršiti pripajanje, a konačnu odluku o pripajanju donose njihove Skupštine u istovetnom tekstu. Subjekti pripajanja pristupaju procesu na osnovu ugovora o pripajanju, kao obaveznog, u Zakonu o udruženjima Republike Srbije.

Član 10.

Za vreme trajanja postupka pripajanja (Član 9), potpisnici ugovora o pripajanju ne mogu koristiti logo, pokretnu i nepokretnu imovinu subjekata koji se pripajaju.

​​

Član 11.

FAS zastupa i predstavlja Predsednik.

II CILjEVI I DELATNOST FAS-a

Član 12.

Ključne smernice delovanja FAS-a su profesionalizam, kvalitet i etičnost. Osnovna uloga FAS-a je da deluje u skladu sa ciljevima koji su usmereni na lični, društveni i profesionalni razvoj članova kao i stvaranje uslova za to. FAS treba da podstiče i stimuliše članove na aktivnosti i unapređenje svih profesionalnih uloga (kliničkih, obrazovnih, upravljačkih, savetničkih, istraživačkih).

Član 13.

Ciljevi FAS-a su:

 • najviših standarda kvaliteta procesa fizioterapije kao i obrazovanja fizioterapeuta
 • usaglašavanje zajedničkih stavova članova FAS-a koje treba preneti javnosti
 • pružanje pomoći članovima FAS-a prilikom publikovanja radova, knjiga i sličnog,
 • stalno usavršavanje fizioterapijskih tehnika kroz lični i profesionalni razvoj članova FAS-a, a u okviru njihovih kompetencija kao i razvoj fizioterapeutske struke uopšte

Član 14.

Delatnosti kojima FAS ostvaruje ciljeve iz člana 13. Ovog Statuta su:

 • predlaganje standarda fizioterapije
 • predlaganje obrazovnih standarda za fizioterapeute
 • stalna briga o raznovrsnosti obrazovanja i kliničke prakse, te profesionalni nadzor članova
 • stalna briga o etičnosti i nadzor nad etičnošću članova
 • stručno i naučno usavršavanje članova FAS-a
 • saradnja sa srodnim zdravstvenim, stručnim, naučnim i nastavnim organizacijama radi u ciljupodsticanjanaučnih istraživanja
 • saradnja s nadležnim institucijama za vreme izrade propisa koji se odnose na organizaciju obrazovanja i profesionalni status fizioterapeuta
 • saradnja sa stručnim studijima za fizioterapeute u Republici Srbiji po svim pitanjima koja se tičubazičnog i specijalističkog, odnosno postdiplomskog obrazovanja fizioterapeuta
 • promocija fizioterapije u Republici Srbiji i inostranstvu te saradnja sa sličnim udruženjima
 • izdavanje časopisa i drugih publikacija FAS-a
 • organizacija i učestvovanje u

FAS ostvaruje svoje ciljeve aktivnošću svojih članova, koristeći stručne sekcije, učešćem svojih članova u nadležnim telima i organima FAS-a, te delovanjem članova koji predstavljaju FAS u srodnim udruženjima/asocijacijama/savezima u zemlji i inostranstvu.

Član 15.

Za ostvarenje svojih ciljeva FAS koristi materijalna sredstva kojima raspolaže. Moguća dobit, koju FAS ostvari delatnošću svojih članova, upotrebiće se za razvijanje i unapređivanje delatnosti iz člana 14. ovog Statuta, za pokretanje projekata usavršavanja članova FAS-a, kao i na području istraživanja u fizioterapiji.

III JAVNOST RADA

Član 16.

Rad FAS-a je javan.

Javnost rada se osigurava pismenim izveštavanjem članova i objavljivanjem svih informacija na oglasnoj TABLI u sedištu FAS-a.

Javnost rada se osigurava redovnim izveštavanjem članstva. U tu svrhu se koriste službena baza podataka sa e-mail adresama članova, službene web stranice FAS-a i službeni nalozi na društvenim mrežama.

Sednice organa FAS-a mogu biti zatvorene za javnost radi zaštite privatnih podataka članova ili zaštite poslovne tajne.

IV ČLANSTVO

Član 17.

Uslovi za članstvo u FAS-u su:

 • Završen jedan od zakonom priznatih stepena obrazovanja fizioterapeuta na području Republike Srbije (što dokazuje priloženom fotokopijom diplome ili potvrde odgovarajuće obrazovne ustanove)
 • Uredno/pravilno popunjena pristupnica za upis u registar FAS-a .

Član 18.

Članovi FAS-a mogu biti :

 1. Redovni.
 2. Članovi u penziji.
 3. Studenti fizioterapije
 4. Počasni.

Član 19.

Članovi FAS-a su svi registrovani članovi koji redovno izmiruju članarinu.

Član 20.

Fizioterapeut postaje član FAS-a nakon ispravno popunjene pristupnice, saglasnosti UO FAS-a, donete većinom glasova i uplatom mesečne članarine. Ukoliko UO ne odobri članstvo, kandidat može uložiti žalbu Skupštini. U tom slučaju, Skupština razmatra žalbu kandidata,obrazloženje UO o razlozima za odbijanje i na osnovu toga donosi odluku koja je konačna.

U slučaju pristupanja FAS-a međunarodnim organizacijama fizioterapeuta, članovi FAS-a mogu postati i članovi druge nacionalne asocijacije izvan Republike Srbije, a ukoliko je ta asocijacija član međunarodne asocijacije fizioterapeuta.

Članovi drugih asocijacija ne mogu se kandidovati za mesta u organima FAS-a.

Član 21.

Počasni član FAS-a može postati istaknuti stručnjak iz zemlje i inostranstva, kao i osobe zaslužne za delovanje i rad FAS-a.

O prijemu odlučuje Skupština na predlog UO.

Počasni članovi ne plaćaju članarinu.

Član 22.

Članovi u penziji mogu biti fizioterapeuti u penziji sa pravom da biraju ili budu birani u tela FAS-a.

Članovi-studenti mogu biti studenti strukovnih i akademskih studija fizioterapije bez prava da biraju ili budu birani u tela FAS-a, osim u slučaju organizovanja studentske sekcije .

Članovi studenti plaćaju polovinu mesečne/godišnje članarine.

Član 23.

Članstvo prestaje :

 • Svojevoljnim istupanjem
 • Brisanjem iz evidencije ( Registra) članova zbog neizvršavanja obaveze
 • plaćanja članarine, a nakon pismene opomene
 • Isključenjem po odluci Etičkog odbora
 • U slučaju smrti člana.

Predlog o brisanju iz evidencije (Registra) članova UO prosleđuje Skupštini, na osnovu izveštaja Etičkog odbora. Odluku o isključenju donosi Skupština većinom glasova, a na osnovu predloga Etičkog odbora ili UO kod teške povrede Statuta ili etičkog kodeksa.

Član 24.

Prava i dužnosti člana FAS-a :

 • Da bira i da bude biran u organe FAS-a
 • Na čelne funkcije FAS-amogu bitibirani fizioterapeuti, članovi FAS-a
 • Da bude informisan o radu FAS-a i njegovih organa
 • Da izvršavaobaveze iz ovog Statuta i drugih akata koja iz njega proizilaze
 • Da poštuje EtičkikodeksFAS-a
 • Da ima pravo podnošenjažalbe Etičkom odboru FAS-a
 • Da ima pravo podnošenjažalbe Nadzornom odboru FAS-a
 • Da redovno plaća članarinu na mesečnom, polugodišnjem ili godišnjem
 • nivou za tekuću godinu
 • Da podnosi predloge UO za poboljšanje rada FAS-a
 • Da predlažeprograme i planove za aktivnosti FAS-a
 • Da učestvuje u zadacima koje mu poveri Skupština ili UO FAS-a
 • Da učestvujeu svim aktivnostima FAS-a, stručnim aktivnostima u skladu sa kriterijumima o učešću fizioterapeuta na stručnim skupovima u organizaciji FAS-a
 • Da prisustvuje edukativnim programima i kursevima međunarodnog karaktera po povlašćenoj ceni
 • Da predlaže osnivanje sekcije u okviruFAS-a o čemu će odluku doneti UO
 • Da sarađuje sa uredništvima časopisa i publikacija FAS-a.
 • 50% + 1ukupnog broja članova FAS-a, ima pravo da pokrene inicijativu UO za izmenu Statuta
 • 50% + 1 ukupnog brojačlanova ima pravo da pokreneinicijativu za sazivanje vanredne Skupštine FAS-a.
 • 50% + 1 ukupnog brojačlanova ima pravo uputiti inicijativu za opoziv predsednika FAS-a.

V ORGANI UPRAVLjANjA FAS-a

Član 25.

Organi FAS-a su :

 • Skupština​
 • Upravni odbor
 • Nadzorni odbor
 • Etički odbor

Član 26.

Skupština je najviši organ FAS-a. Skupštinu čine delegati koji su redovni članovi FAS-a. Svaka ustanova predlaže svog kandidata za delegata u Skupštini. Delegat mora biti član FAS-a. Jedan delegat može predstavljati do 5 redovnih članova FAS-a. Delegat je obavezan da prisustvuje Skupštini FAS-a, te da unapred potvrdi svoj dolazak. Sa sobom donosi ličnu kartu kao potvrdu identiteta. Ukoliko je delegat sprečen da prisustvuje Skupštini FAS-a, može ga zameniti drugi član FAS-a iz njegove ustanove, uz unapred dostavljeno pismeno obaveštenje.

Nezaposlen član FAS-a i članovi u penziji mogu biti izabrani za delegata, samo odlukom UO. Članovi iz redova studenata ne mogu biti delegati u Skupštini.

Skupština se održava redovno svake godine, a svake četiri godine saziva se izborna Skupština FAS-a. Skupštinu saziva Predsednik FAS-a, po odluci UO, NO, EK ili na inicijativu najmanje 50% članova FAS-a, preko svojih delegata u Skupštini FAS-a. Rad Skupštine FAS-a regulisan je Pravilnikom o radu Skupštine po kome se Skupština saziva najkasnije mesec dana nakon zahteva za njeno sazivanje, a datum i mesto održavanja mora se objaviti najmanje petnaest dana unapred. Skupštinom rukovodi radno Predsedništvo od tri člana izabrano iz redova delegata, od kojih je jedan Predsednik radnog Predsedništva Skupštine. O radu Skupštine vodi se zapisnik koji potpisuje Predsednik radnog Predsedništva Skupštine i zapisničar. Zapisnik vodi generalni sekretar ili ukoliko isti nije prisutan neko od delegata izabran javnim glasanjem. Pravo uvida u overeni zapisnik ima svaki član FAS-a. Zapisnik se objavljuje i na internet prezentaciji FAS-a.

Član 27.

Za rad Skuštine neophodno je postojanje kvoruma. Kvorum se obezbeđuje prisustvom 50% od ukupnog broja delegata. Sve odluke se donose javnim glasanjem, prostom većinom glasova prisutnih delegata.

Član 28.

Obaveze i dužnosti Skupštine:

 • Skupstina radi po Statutu FAS do donošenja Pravilnika od strane UO koji Skupština verifikuje i prihvata
 • Razmatra i usvaja izmene i dopune Statuta
 • Razmatra i usvaja Pravilnik o radu Upravnog, Nadzornog i Etičkog odbora FAS-a, kao i sve njihove izmene i dopune
 • Razmatra i usvaja etički kodeks FAS-a, usvaja izmene i dopune istog, a na osnovu predloga Etičkog odbora
 • Razmatra i usvaja izveštaje koje podnose Predsednici UO, NO i EO.
 • Razmatra i usvaja izveštaj o finansijskom poslovanju, finansijski plan i završni racun od strane UO.
 • Potvrđuje osnivanje organizacionih oblika FAS-a, na predlog UO
 • Razmatra i usvaja predlog pravilnika o radu strucnih sekcija koji donosi UO
 • Bira počasne članove FAS-a
 • Predlaže zaslužne članove FAS-a za odlikovanja i društvena priznanja
 • Donosi odluku o isključenju člana FAS-a
 • Donosi odluku o prestanku rada sekcije u okviru FAS-a na predlog UO
 • Donosi odluku o pripajanju FAS-a drugoj organizaciji
 • Donosi odluku o prestanku rada FAS-a.

Član 29.

Skupština radi po Pravilniku o radu Skupštine a koji je predstavljen članom 26, članom 27 i članom 28. ovog Statuta i sastavni je deo Statuta.

Član 30.

Upravni Odbor upravlja radom FAS-a, sprovodeći odluke, zaključke i stavove Skupštine kojoj je odgovoran i donosi pravno valjane odluke ukoliko je prisutno najmanje tri od ukupno pet članova UO .

Članove UO, njih 5, bira ili u slučaju kooptiranja, potvrđuje Skupština na mandat od četiri godine uz mogućnost ponovnog izbora.

UO FAS-a čine :

 • Predsednik​
 • Potpredsednik​
 • Generalni sekretar
 • ​Član
 • ​Član

Na sednicu UO, po potrebi se mogu pozvati predsednici odbora, bez prava odlučivanja.

Član 31.

Prava i obaveze Upravnog Odbora su da:

 • Upravlja radom FAS-a, između dve sednice redovnih, izbornih i vanrednih
 • Predlaže poslovnik Pravilnik o radu Skupštine
 • Predlaže Skupštini godišnji plan rada i prezentuje završni račun,
 • Izvršava zaključke i odluke Skupštine,
 • Priprema predlog Statuta i njegove izmene i dopune,
 • Donosi Pravilnik o administrativnim poslovima u nadležnosti sekretara, finansijski plan i Izveštaj o finansijskom poslovanju
 • Predlaže Skupštini predstavnike FAS-a,u srodne asocijacije/udruženja u zemlji i inostranstvu,/saveze
 • Osniva radne grupe u cilju efikasnijeg rada na pojedinim projektima,
 • Raspolaže sredstvima FAS-au skladu sa odlukama Skupštine i Statutom,
 • Donosi odluku o prijemu redovnih članova, članova u penziji, te studenata u članstvo FAS-a,
 • predlaže Skupštini pravilnik o radu stručnih sekcija
 • Predlaže Skupštini kandidate za počasne članove FAS-a,
 • Inicira izdavanje časopisa FAS-a, i drugih publikacija
 • Bira urednika i uredništvo časopisa FAS-a,i drugih publikacija,
 • Potvrđuje visinu pretplate za časopis FAS-a i druge publikacije na predlog uredništva tih izdanja,
 • Poštuje standarde i smernice WCPT-a
 • Utvrđuje listu članova za godišnja priznanja i nagrade,
 • Imenuje vršioca dužnosti za člana UO u slučaju trajne sprečenosti ili ostavke Člana UO FAS-a, (izuzimajući Predsednika FAS-a), do prve redovne sednice Skupštine FAS-a,
 • Donosi odluku o službenim putovanjima u zemlji i inostranstvu,
 • Odobrava pravo na dnevnice,
 • Brine o marketinškim aktivnostima FAS-a,
 • Obavlja i druge poslove koje mu poveri Skupština.

Član 32.

Predsednika FAS-a bira Skupština javnim glasanjem. Skupština bira između prijavljenih kandidata koji su u obavezi da se predstave delegatima iznoseći svoju viziju budućeg rada FAS-a

U slučaju da je prijavljeno više kandidata, glasa se u dva kruga, a u drugi krug ulaze dva kandidata sa najvećim brojem glasova.

Kandidat koji dobije većinu glasova od ukupnog broja prisutnih članova Skupštine postaje Predsednik UO FAS-a.

Ako je predložen samo jedan kandidat, biva izabran ako za njega glasa više od pola prisutnih članova Skupštine FAS-a.

Mandat predsednika FAS-a traje četiri godine sa mogućnošću ponovnog izbora, ali ne više od dva mandata.

Predsednika FAS-a može opozvati Skupština i pre isteka mandata na predlog najmanje 50%+1 delegata FAS-a.

U slučaju opoziva Predsednika, njegove ostavke ili trajne sprečenosti u obavljanju dužnosti, funkciju predsednika obavljaće potpredsednik FAS-a, u periodu do isteka mandata, odnosno do izbora novog Predsednika.

Na redovnoj sednici Skupštine, najmanje 50%+1 delegata FAS-a, može zatražiti glasanje o poverenju predsedniku FAS-a. U slučaju izglasavanja nepoverenja, Predsednik podnosi ostavku.

Član 33.

Dužnosti i obaveze Predsednika FAS-a:

 • Priprema dnevni red, saziva i vodi sednice UO
 • Predstavlja i zastupa FAS u zemlji i inostranstvu
 • Ima pravo da zatraži sazivanje sednice Nadzornog i Etičkog odbora, a po odluci UO
 • Vodi delegacije FAS-a u pregovorima sa državnim institucijama i organima
 • Održava odnose sa inostranim partnerima
 • Održava i podstiče odnose sa javnošću kroz javna glasila i elektronske medije
 • Održava odnose sa obrazovnim institucijama (državnim i privatnim) svih nivoa uz uvid u nastavne planove obrazovanja fizioterapeuta.
 • Kao zakonski zastupnik FAS-a ima pravo potpisa na svim finansijskim dokumentima.
 • Po odluci UO saziva Skupštinu

Član 34.

Potpredsednik FAS-a se bira na izbornoj Skupštini između prijavljenih kandidata, a ukoliko se kandiduje samo jedan kandidat, potrebno je da za njega glasa više od polovine delegata Skupštine.

Potpredsednički kandidati imaju obavezu da se predstave delegatima iznoseći svoju viziju budućeg rada FAS-a.

Dužnost Potpredsednika je da menja Predsednika u situacijama kada je to neophodno, sa svim ovlašćenjima koje ima i Predsednik.

Potpredsednika FAS-a može opozvati Skupština i pre isteka mandata na predlog najmanje 50% + 1 delegata FAS-a.

Član 35.

Dužnosti Generalnog sekretara određuje Pravilnik o administrativnim poslovima u nadležnosti sekretara koje donosi UO

Generalni sekretar vodi evidenciju (Registar) članova FAS-a.

Generalni sekretar vodi brigu o arhivi FAS-a.

Generalni sekretar obavlja administrativne poslove FAS-a, vodi zapisnik sednica UO i Skupštine FAS-a.

Generalni sekretar obavlja i druge poslove po nalogu UO, kome podnosi pismeno godišnji izveštaj o radu.

Član 36.

Rad Blagajništva FAS-a poveren je Upravnom Odboru koji raspolaže finansijskim sredstvima u skladu sa Statutom. Za poslove u području finansija, koji zahtevaju stručnu osobu, UO može angažovati stručnjaka iz te oblasti.

Član 37.

 • Nadzorni odbor čine tri redovna člana FAS-a ijedan alternativni član koji se kooptira u slučaju ostavke redovnog člana odbora.
 • Članove Nadzornog odbora bira Skupština za mandat od četiri godine uz mogućnost reizbora,ali ne više od dva puta.
 • Odluke se donose koncenzusom.
 • Predsednika Nadzornog odbora biraju članovi odbora međusobno.
 • Rad Nadzornog Odbora regulisan je Pravilnikom o radu koji donosi NO.
 • Nadzorni odbor vrši kontrolu nad celokupnim materijalnim i finansijskim poslovanjem FAS-a.
 • Nadzorni odbor ima pravo da traži od UO sazivanje vanredne sednice Skupštine FAS-a ukoliko smatra da za to postoji potreba i da se postojeći problemi mogu rešiti jedino tim putem.
 • Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti i članovi Predsedništva ili Etičkog odbora.
 • Nadzorni odbor je samostalan i nezavisan u svom radu, bez uticaja bilo kog organa ili pojedinca FAS-a.
 • Razmatra žalbe članova FAS-a i donosi konačne odluke u vezi sa podnetom žalbom.

Član 38.

Etički odbor čine tri redovna člana FAS-a i jedan alternativni član koji se kooptira u slučaju ostavke redovnog člana odbora.

Članove etičkog odbora bira Skupština za mandat od četiri godine uz mogućnost ponovnog izbora, ali ne više od dva puta. Odluke se donose koncenzusom.

Predsednika Etičkog odbora biraju članovi odbora medjusobno

Rad Etičkog odbora regulisan je Pravilnikom o radu Etičkog odbora.

Dužnosti i obaveze Etičkog Odbora:

 • Etički odbor donosi i usvaja etički kodeks FAS-a i usvaja njegove izmene idopune
 • Donosi Pravilnik o disciplinskom postupku,
 • Nadzire i promoviše etička načela u radu fizioterapeuta uRepublici Srbiji,
 • Sprovodi postupak i izričemere prema Etičkom kodeksu.
 • Predlaže postupak isključenja iz FAS-a.
 • Razmatra žalbe članova FAS-a i donosi konačne odluke u vezi sa podnetomžalbom.

VI ORGANIZACIONI OBLICI FAS-a

Član 39.

U sastavu „Fizioterapeutske asocijacije Srbije“ mogu da deluju stručne sekcije i drugi oblici stručnih delova FAS-a. Rad stručnih sekcija je regulisan pravilnikom o radu stručnih sekcija koji donosi UO, a usvaja Skupština.

VII IMOVINA I FINANSIRANjE FAS-a

Član 40.

Izvori prihoda FAS-a, su :

 • Godišnja članarina čiju visinu određuje Skupština za tekuću godinu,
 • Ostvareni prihodi od održavanja stručnih skupova koje organizuje FAS,
 • Ostvareni prihod od izdavanja časopisa FAS-a i drugih publikacija,
 • Prihodi od podrške nacionalnih i međunarodnih udruženja/asocijacija, organizacija ili ustanova,
 • Donacije, sponzorstva, dobrovoljni prilozi
 • Drugi izvori prihoda, u skladu sa zakonskim odredbama.
 • Pokloni i zaveštanja
 • Kamate na uložena sredstva
 • Zakupnine
 • Drugi, zakonom dozvoljeni način

Fizička i pravna lica koja daju priloge i poklone udruženjima, mogu biti oslobođena odgovarajućih poreskih obaveza u skladu sa zakonom kojim se uvodi odgovarajući javni prihod.

Član 41.

UO raspolaže sredstvima FAS-a.

UO podnosi Skupštini izveštaj o trošenju sredstava i odgovoran je istoj.

Svi prihodi raspodeljuju se za rad FAS-a i ostvarivanje ciljeva propisanih Statutom.

Za sva utrošena sredstva prilažu se računi generalnom sekretaru, koji vodi evidenciju i arhivira iste. Finansijsko poslovanje FAS-a, obavlja se isključivo preko poslovnog žiro računa FAS-a

Član 42.

FAS snosi putne troškove i dnevnice za članove UO, ako su troškovi nastali u obavljanju poslova FAS-a.

FAS može da vrši one aktivnosti kojima se ostvaruju ciljevi utvrđeni Statutom.

U skladu sa Zakonom o udruženjima Republike Srbije, FAS može neposredno da obavlja i privrednu i drugu delatnost kojom se stiče dobit u skladu sa zakonom kojim se uređuje klasifikacija delatnosti, pod sledećim uslovima:

 1. Da je delatnost u skladu sa njegovim Statutarnim ciljevima;
 2. Da je delatnost predviđena Statutom
 3. Da je delatnost manjeg obima, odnosno da se delatnost obavlja u obimu potrebnom za ostvarivanje ciljeva FAS-a.

Način obavljanja, upisa i izbora delatnosti kao i vladanje sa ostvarenom dobiti su definisani Zakonom o udruženjima Republike Srbije i Zakonom o privrednim društvima.

FAS, nema pravo da ostvarenu dobit od privredne delatnosti ili druge delatnosti raspodeljuje svojim osnivačima, članovima, članovima organa i tela FAS-a, direktorima, zaposlenima ili njima povezanim licima.

Pod povezanim licima, u smislu ovog člana, smatraju se lica koja su kao takva utvrđena zakonom koji uređuje privredna društva.

VIII PRESTANAK RADA UDRUŽENjA

Član 43.

FAS prestaje delovati na osnovu odluke Skupštine, donešene većinom glasova članova Skupštine.

Član 44.

U slučaju prestanka rada FAS-a, Skupština FAS-a će odlučiti šta će biti sa imovinom asocijacije.

IX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 45.

Izmene i dopune Statuta obavljaju se prema postupku utvrđenom za njegovo donošenje.

Član 46.

Tumačenje Statuta daje UO FAS-a.

Član 47.

Statut se primenjuje danom upisa u registar udruženja.

Član 48.

Ovaj statut stupa na snagu dan od dana njegovog usvajanja na skupštini Udruženja.

U Beogradu: 03.02.2018.

Upišite se za novosti

Loading